Які перспективи платіжних рішень Mastercard для криптовалют?

У своїй колонці CEO fintech-компанії LeoGaming Альона Дегрік розповідає про те, як Mastercard працюватиме з криптовалютами

В останньому кварталі 2020 року загальна капіталізація ринку криптовалют досягла рекордного максимуму. Та й за перші місяці 2021-го розвиток і зростання криптовалют не був менш вибуховим. Вартість біткоїна днями перевищила $50 000, а вартість Ethereum з початку 2021-го зросла більш ніж удвічі. Таким чином, криптовалюти знову переїхали з периферії фінансового життя, у якій були після свого падіння, назад у центр фінансів. Вони знову цікаві інвесторам, а тому і тема децентралізації грошової системи знову в дискусіях.

Десятки тисяч людей інвестують у цифрові валюти, а перспектива їх використання як форми оплати товарів і послуг стає все ближчою. В Європі, США та Латинській Америці безліч компаній реалізували спосіб оплати цифровими валютами. З великих світових компаній це одні з лідерів у сфері фастфуду Subway і KFC, сервіс бронювання Expedia, інтернет-компанія Shopify, Starbucks та інші. Нещодавній рекордній позначці вартості біткоїна посприяла купівля біткоїнів на $1,5 млрд американським виробником електромобілів Tesla і заявою компанії про плани приймати біткоїни як метод оплати при продажі автомобілів.

До групи компаній, які підтримують і сприяють просуванню змін у банківській справі, у фінансових технологіях, що розвиваються, у криптовалютах приєдналася і МПС Mastercard.

Чому Mastercard впроваджує платіжні рішення для криптовалют

Цифрові активи стають усе більш важливою частиною світу платежів. Mastercard бачить, як цей факт проявляється у мережі платіжної системи та впливає на використання карт для покупки криптоактивів і можливості їх конвертації в традиційні валюти. Mastercard оголосив, що в цьому році почне підтримувати окремі (не всі) криптовалюти безпосередньо у власній мережі. Вибір криптовалют буде ґрунтуватися на принципах компанії по блокчейн-співпраці, які зосереджені на захисті споживачів і відповідності правовим нормам.

Філософія Mastercard щодо криптовалют проста – справа у виборі. Своїм завданням платіжна система бачить не поширення криптовалют, а надання клієнтам, мерчантам і підприємствам можливість вибору і використання легальних цифрових можливостей з користю і в повній мірі. І неважливо, традиційні це фінансові операції, або ж пов’язані з криптою.

Ця зміна додасть абсолютно нову форму оплати, яка дозволить мерчантам відкрити для себе нових клієнтів, а клієнти зможуть розпоряджатися грошовими коштами по-новому.

Ключовими пунктами для Mastercard у роботі з криптовалютами є:

  • Рівноцінний з кредитними картками рівень захисту і конфіденційності інформації про споживачів;
  • Сувора відповідність протоколам про дотримання норм безпеки, наприклад KYC для протидії незаконній діяльності в платіжних системах;
  • Цифрові активи повинні функціонувати згідно з відповідним національним законодавством і регулюванням;
  • Використання криптовалют як платіжних засобів.

Минулого року Mastercard об’єдналася з Wirex і BitPay, а цього року з біржею криптовалют LVL для реалізації планів щодо інтеграції криптовалют у свою мережу, а також для випуску криптокарт. Хоча зараз система конвертації цифрових активів у традиційні валюти на стороні партнерів працює за старим сценарієм (криптовалюти не проходять безпосередньо через Mastercard), у 2021 році платіжна система почне підтримувати деякі криптовалюти безпосередньо у своїй мережі.

Також платіжна система активно взаємодіє з деякими центральними банками з питань запуску цифрових валют центральних банків (CBDC) як нового способу оплати для громадян. Однак тут бар’єром служить законодавство країн, яке в більшій кількості перешкоджає або просто не регулює випуск цифрової валюти з боку ЦБ.

Нотка скептицизму

Незважаючи на неухильне зростання власників і прихильників криптовалют, велика кількість людей і компаній поки все ж дивляться на сьогоднішні тенденції на ринку криптовалют з часткою скептицизму. Чому? Тут є кілька причин. Звичайно ж висока волатильність криптовалют. Турбує також питання визнання криптовалют державами і введення регулювання сфери, адже в будь-який момент криптопереводи можуть оголосити незаконними або обкласти податками. При цьому ринок криптовалют досить низьколіквідний – у листопаді 2020-го близько 2% анонімних акаунтів володіли 95% усіх біткоїнів. Цифрові валюти дуже молоді і не перевірені часом як, наприклад, золото. Це породжує можливості, але більшості все ж важливіше стабільність.

 

What are the prospects for Mastercard payment solutions for cryptocurrencies?

The total cryptocurrency market capitalization reached an all-time high in the last quarter of 2020. And in the first months of 2021, the development and growth of cryptocurrencies wasn’t less explosive. Bitcoin has recently risen above $50,000, and the Ethereum price has more than doubled since the beginning of 2021. Thus, cryptocurrencies again moved from the fringes of financial life, where they were after the fall, back to the center of finance. Investors are engaged again, and therefore the topic of decentralization of the monetary system is again a hot-button issue.

Tens of thousands of people invest in digital currencies, and the prospect of using them as a form of payment for goods and services is getting closer. Many companies have implemented a digital currency payment method in Europe, the USA and Latin America. Among the world’s largest companies, these are some of the leaders in the fast food industry Subway and KFC, the Expedia booking service, the e-commerce company Shopify, Starbucks and others. Bitcoin’s recent all-time high was boosted by the $1.5 billion purchase of bitcoins by American electric-automobile manufacturer Tesla and the company’s announcement of plans to accept bitcoin as a payment method for car sales.

Mastercard MPS has joined the group of companies that support and promote changes in banking and developing financial technologies in cryptocurrency.

Why Mastercard implements cryptocurrency payment solutions

The digital assets are becoming an increasingly important part of the payments world. Mastercard sees how this trend plays out on the payment system network and affects the use of cards to buy crypto assets and convert them into traditional currencies. Mastercard announced that this year it will start supporting select (not all) cryptocurrencies directly on its own network. The choice of cryptocurrencies will be based on the principles for digital currencies, which focus on the consumer protections and legal compliance.

Mastercard’s philosophy on cryptocurrencies is straightforward – it’s about choice. The payment system doesn’t aim to recommend starting to use cryptocurrencies, but works to provide customers, merchants and enterprises with the opportunity to choose and use legal digital opportunities productively and to the full extent. And it doesn’t matter if these are traditional financial transactions or crypto-related.

This change will add a completely new payment method which may open merchants up to new customers, and customers will be able to manage funds in new ways.

The key points for Mastercard in the cryptocurrencies operations are:

  • The same level of security and protection of consumers’ information as with credit cards;
  • Strict compliance protocols such as KYC to snuff out illegal activity in payment networks;
  • The digital assets must follow the relevant local laws and regulations;
  • The use of cryptocurrencies for payments.

Mastercard teamed up with Wirex and BitPay last year, and this year with the LVL cryptocurrency exchange to implement the plans for cryptocurrencies integration into its network, as well as for crypto card issuance. Although the digital assets are now converted into traditional currencies on the end of the crypto partners as previously (cryptocurrencies still don’t move through the Mastercard network ), the payment system will start supporting digital assets directly in 2021.

Also, the payment system is actively engaging with several major central banks on the launch of central bank digital currencies (CBDCs) as a new payment method for citizens. However, the barrier here  is the legislation of the countries, many of which prevent or simply don’t regulate the issuance of the Central Bank digital currency.

 A grain of salt

 Despite the steady growth of cryptocurrency owners and supporters, a large number of people and companies still look at today’s trends in the cryptocurrency market with a grain of salt. Why? There are several reasons for this. Of course, the high volatility of cryptocurrencies. The issue of legalisation of cryptocurrencies by the governments and the introduction of field  regulation is also relevant, because the crypto transfers can be declared illegal or taxed at any time. Furthermore, the cryptocurrency market is quite low-liquid – in November 2020, about 2% of the anonymous accounts control 95% of all bitcoins. The digital currencies are very young and not time-proved like gold, for example. This creates opportunities, but stability is still more important for the majority.